_Коган_Анатольевич_Страстной-Бульвар2.г._2017г_х_м_60х40_89262679799-1-1-e1524902957951