Борис_Коган_Анатольевич_Страстной Бульвар(2).г._2017г_х_м_60х40_89262679799